Zakres obowiązków geodety

Geodezja to nauka o Ziemi zajmująca się dokładnym pomiarem i zrozumieniem geometrycznego kształtu Ziemi, jej orientacji w przestrzeni i pola grawitacyjnego. Geodeta (a w Szwajcarii i Austrii także geometra) to specjalista w dziedzinie geodezji. Geodeta, który studiował ten przedmiot na wyższej uczelni (uniwersytet lub politechnika) jest inżynierem geodezji. Terminy „geometra” i „geodeta” pochodzą z języka greckiego i oznaczają coś w rodzaju: kogoś, kto mierzy ziemię lub dzieli ją (na działki).

Geodeta – specjalista w dziedzinie geodezji

geodeta z BoguchwałyZadaniem geodetów jest wyznaczanie wielkości i kształtu bryły Ziemi (elipsoidy obrotowej). Aby można było to zrobić jak najdokładniej, konieczna jest znajomość i badanie pola grawitacyjnego Ziemi. Geodeta zajmuje się również rejestracją obiektów geoelektrycznych na lub przy powierzchni Ziemi, wykorzystując metody geodezji, fotogrametrii i teledetekcji. Celem jest określenie pozycji geometrycznej, orientacji, wielkości i kształtu geoobiektów z zadaną jakością. Ponadto gromadzone są dane faktograficzne oraz określane są relacje między geoobiektami (stosunki, topologia). Geodeta (m.in. geodeta z Boguchwały) jest również odpowiedzialny za administrowanie geoobiektami, zwłaszcza danymi geobazowymi. Wykorzystuje do tego celu systemy geoinformacyjne. Wykorzystując metody kartografii i grafiki komputerowej, tworzy obrazy tych geoobiektów, np. mapy topograficzne czy trójwymiarowe modele miast. W geodezji, miernictwie katastralnym i budowlanym geodeta zajmuje się przede wszystkim rejestrowaniem wielkości geometrycznych na powierzchni ziemi i przenoszeniem granic nieruchomości lub budynków z planu na plan (wytyczanie). Geodeci biorą udział w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego dla budownictwa i inżynierii lądowej oraz sporządzają dla nich dokumenty planistyczne. Jeśli działki są dzielone lub łączone, lub ich granice są określane w procesie, ten obszar odpowiedzialności ma wpływ na kataster.

Nazywany inżynierem doradczym w zakresie geodezji lub geodezji i geoinformacji, geodeta posiadający specjalne uprawnienia może również dokonywać zapisów granicznych. Są to protokoły, które kiedyś nazywano negocjacjami granicznymi. Może on także poświadczać zmiany w urzędowym katastrze. Współczesny opis stanowiska pracy geodety jest ściśle związany z geoinformacją lub geomatyką i systemami informacji geograficznej. W niektórych przypadkach geodeci wykonują również zadania zarządcze w sektorze nieruchomości, zwłaszcza w krajach anglojęzycznych.